Program Zootechnika - specializace Zootechnika

2 roky studia, titul Ing.

  • Chtěli byste se stát odborníkem v oblasti zootechniky a chovu hospodářských zvířat?

 

Studium specializace Zootechnika rozšíří a prohloubí vaše biologické, technické, technologické a ekonomické znalosti o chovu hlavních druhů hospodářských zvířat a obohatí vás o poznatky chovu dalších hospodářsky významných druhů zvířat.

Jako inženýr zootechnik budete schopni samostatného vedení a rozhodování v oblasti chovu a šlechtění zvířat, naučíte se analyzovat chovatelské problémy a navrhovat efektivní způsoby jejich řešení při respektování legislativních limitů a současné úrovně vědeckého poznání. Budete schopni aplikovat poznatky šlechtitelských programů, produkčních systémů a získáte základy veterinární medicíny.

Připravíme z vás odborníky především pro vrcholný management podniků a rodinných farem orientovaných na chov hospodářských, zájmových a volně žijících druhů zvířat držených v lidské péči. Získané znalosti vyžijete také ve firmách zaměřených na výživu zvířat, ve vrcholných pozicích plemenářských organizací, výzkumných ústavech, chovatelských zařízeních, záchranných stanicích, zoologických zahradách či ve státní správě.

 

Co z vás bude:

  • Zemědělský specialista zootechnik
  • Zemědělský specialista
  • Zoolog specialista

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Zootechnika          Zootechnika

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

  • 3 předměty povinné: Šlechtění hospodářských zvířat, Produkční systémy zvířat, Výživa a krmení zvířat
  • 1 předmět povinně volitelný: Biotechnika reprodukce zvířat / Zoohygiena a management zdraví zvířat

 

Garant programu: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí