Program Technické znalectví a oceňování

 2 roky studia, titul Ing.

  • Chcete se stát specialisty v oblasti technického a technicko-ekonomického znalectví?

 

Studijní program Technické znalectví a oceňování je směřován do dílčích oblastí posuzování technického a provozního stavu, navrhování nápravných a údržbových opatření, oceňování majetku včetně zahraničních oceňovacích standardů, dopravního inženýrství, bezpečnosti průmyslu, dále koncepce, realizace, technické správy a údržby, provozního řízení a exploatace mobilní a stacionární zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, motorových vozidel, technologických zařízení, zemědělských a průmyslových staveb.

V rámci studia se zaměříte zejména na hodnocení technického stavu a související technické hodnoty motorových vozidel a mobilních strojů, zemědělské, lesnické, potravinářské, environmentální, dopravní techniky, technologických zařízení staveb, zemědělských a průmyslových staveb, postupy analýzy dopravních nehod, oceňování podniků a nehmotného majetku.

Osvojíte si také znalosti problematiky pojištění a likvidace pojistných událostí movitých věcí včetně stanovení příčiny a rozsahu jejich poškození, určení výše majetkové újmy a odškodnění a s tím související případně páchané hospodářské kriminality.

 

Co z vás bude:

  • Samostatný technik likvidace pojistných událostí
  • Samostatný zkušební technik (strojírenství, dopravy a stavebnictví)
  • Technik-technolog (procesů výroby, oprav a servisu)
  • Facility manager
  • Specialista znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

Technické znalectví a oceňování          Technické znalectví a oceňování 

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 3 předmětů:

  • 2 předměty povinné: Znalecká, odhadcovská a expertní činnost, Technické znalectví a oceňování
  • 1 předmět povinně volitelný: Dopravní inženýrství / Specifická oceňování

 

Garant programu: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí