Program Rybářství a hydrobiologie

 2 roky studia, titul Ing.

  • Chcete se stát rybářem z povolání? 

 

Studijní program s tradicí již od roku 1949 vám poskytne teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti péče a ochrany vodního prostředí, chovu ryb v diferencovaných podmínkách, hodnocení stavu vnitřního prostředí ryb a kvality rybího masa, managementu tekoucích vod i získávání dotačních titulů.

Budete připravováni pro komplexní odbornou činnost v celé oblasti sladkovodního rybářství a péči o vodní prostředí. Aktivně se budete účastnit výlovu rybníků i chytání ryb na udici, seznámíte se s reprodukcí a odchovem hospodářsky významných i ohrožených druhů ryb, naučíte se hodnotit sladkovodní ekosystémy, navštívíte moderní provozy produkce i zpracování ryb i výzkumná pracoviště.

Po ukončení studia budete schopni řešit problémy v oblasti vodních ekosystémů, jejich společenstvech, potravních vztazích a udržitelném rybářském využití. Kvalifikovaně budete zajišťovat chov sladkovodních ryb a jejich potravinářské zpracování, ekologické obhospodařování rybářských revírů a tekoucích vod, dále ochranu vodního prostředí před nepříznivými antropogenními vlivy, včetně monitoringu a vyhodnocení působení takových vlivů. Současně budete také ovládat právní rámec rybářství a ochrany vodního prostředí, včetně souvisejících právních norem.

Uplatnění najdete v rybářské chovatelské praxi a potravinářském zpracování ryb, v obchodu a službách pro rybářství, v rybářském výzkumu a školství.  Na pozicích ve všech oblastech produkčního a sportovního rybářství, oborech vodního hospodářství (podniky Povodí, ČOV aj.), státní správě (MZe, MŽP, SZIF aj.).

 

Co z vás bude:

  • Rybářský specialista
  • Rybářský hospodář

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Rybářství a hydrobiologie          Rybářství a hydrobiologie

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

  • 3 předměty povinné: Chov ryb, Hospodaření v tekoucích vodách, Hydrobiologie
  • 1 předmět povinně volitelný: Kvalita vodního prostředí / Krmiva a krmení v akvakultuře / Technologie zpracování a jakost rybího masa

 

Garant programu: prof. Dr. Ing. Jan Mareš

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí