Program Profesní zemědělství

2 roky studia, titul Ing.

  • Zajímáte se o nové postupy a technologie v rostlinné a živočišné výrobě?
  • Jak efektivně adaptovat naše zemědělství a krajinu na měnící se podmínky?
  • Jak úspěšně řídit zemědělský podnik?
  • Je pro vás prioritou, kromě produkce zdravých potravin, také ochrana půdy, vody a péče o krajinu?

 

V rámci studia si v oblasti rostlinné výroby rozšíříte vědomosti o pěstování rostlin v měnících se ekonomických, společenských, ale i přírodních podmínkách.

Právě znalosti z předmětů jako je ekologie, hydrologie, územní plánování, precizní zemědělství či klimatologie jsou klíčové pro poznání charakteru naší krajiny, její odolnosti k dopadům změny klimatu a udržitelnému hospodaření jak z pohledu krajiny, tak i vašeho zemědělského podnikání. 

V oblasti živočišné výroby jde především o znalost zásad chovu hospodářských zvířat s důrazem na welfare, krmení a hygienu.

Naučíte se vše nezbytné pro rozhodování strategického charakteru na pozici středního a vyššího managementu zemědělských podniků či pro řízení moderní rodinné farmy. Významnou součástí studia je praxe zaměřená na komplexní analýzu řízení zemědělského podniku, bilanci rostlinné a živočišné produkce a přístupu podniku k mimoprodukčním funkcím v zemědělství.

Po ukončení studia se stanete odborníky se systémovým pohledem na krajinu, se kterou tvoří zemědělství neoddělitelný funkční celek.

 

Co z vás bude:

  • Zemědělský specialista
  • Zemědělský specialista agronom
  • Zemědělský specialista zootechnik

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Profesní zemědělství          Profesní zemědělství

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 3 povinných předmětů:

  • Zemědělské systémy
  • (Mimoprodukční) ekosystémové funkce
  • Řízení zemědělského podniku

 

Garant programu: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí