Program Fytotechnika

2 roky studia, titul Ing.

  • Zajímá vás, jak to chodí v rostlinách? Co může ovlivnit kvalitu rostlinných produktů? Lze tyto produkty šetrně a zároveň bezpečně vypěstovat a zpracovat? 

 

Připravíme z vás fundované odborníky pro výkon činností, souvisejících s provozem podniků rostlinné výroby, zpracovávajících komodity rostlinného původu, zabývajících se šlechtěním, výzkumem, polním pokusnictvím, poradenstvím, prodejem a distribucí nebo službami pro zemědělskou prvovýrobu.

Seznámíme vás s novými trendy genetického zlepšování rostlin a jejich praktickým uplatněním ve šlechtění a semenářství polních plodin. Budete kompetentní sestavovat osevní plány, plány ochrany, výživy a hnojení rostlin a budete schopni vyhodnotit dopady konkrétních opatření na životní prostředí. Na pokročilé úrovni zvládnete navrhnout a použít půdoochranné technologie zpracování půdy s dostatečnou protierozní účinností. Pro sledování, řízení a modifikaci procesů budete schopni používat sofistikované diagnostické a analytické nástroje. Naučíme vás kvalifikovaně řídit, organizačně, materiálně a technicky zajišťovat chod podnikových provozů a operativně řešit provozní problémy.

Uplatnění najdete v prvovýrobě a navazující zpracovatelské sféře, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, ve šlechtění rostlin, v oblasti zemědělského poradenství a dalších specializovaných služeb, v zemědělských profesních a zájmových organizacích nebo v kontrolních a inspekčních institucích.

 

Co z vás bude:

  • Zemědělský specialista agronom

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Fytotechnika          Fytotechnika

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

  • 3 předměty povinné: Pěstování rostlin, Výživa rostlin, Zemědělská technika
  • 1 předmět povinně volitelný: Ochrana rostlin / Ekonomika zemědělského podniku / Šlechtění rostlin

 

Garant programu: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí