Program Agroekologie - specializace Voda v agroekosystému

 2 roky studia, titul Ing.

  • Chcete vědět, jak hospodařit s vodou v zemědělské krajině? Zajímá vás, jak chránit povrchové a podzemní vody a zároveň zajistit zemědělskou produkci? Jak nakládat s odpadními vodami a hospodařit se srážkovou vodou? Jak funguje čistírna odpadních vod nebo úpravna vody?

 

Magisterské studium navazuje na znalosti základních hydrologických procesů v zemědělské krajině a projekční dovednosti, rozvíjí vědomosti o problematice vodního hospodářství a environmentální bezpečnosti. 

Naučíte se, jak navrhovat v krajině přírodě blízká i technická opatření, která sníží znečišťování vod a podpoří retenci a akumulaci vody v krajině. Získáte dovednost v projektování rybníků a malých vodních nádrží, budete se správně orientovat ve vodohospodářské legislativě. Získáte komplexní pohled na vodu, půdu, krajinu i zemědělství jako celek.

Zjistíte rovněž, jaké jsou mimo-produkční funkce zemědělství.

Po ukončení studia najdete uplatnění v projekčních firmách i výzkumných institucích se zaměřením na vodní hospodářství, ve státní správě, na pracovištích využívajících GIS a v mnoha institucích zabývajících se managementem vodního režimu krajiny a hydrologických poměrů s důrazem na zemědělsky využívanou půdu.

 

Kde najdete uplatnění:

  • Projekční firmy se zaměřením na vodní hospodářství
  • Vodoprávní úřady
  • Státní i soukromý sektor řešící dotační tituly zabývajícími se vodou v krajině
  • Specialista v oboru vodní hospodářství v oblasti státní správy

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Voda v agroekosystému          Voda v agroekosystému

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

  • 3 předměty povinné pro celý program: Krajinná ekologie v souvislostech, Krajinné a územní plánování, Environmentální bezpečnost
  • 1 předmět povinný pro specializaci: Vodní hospodářství krajiny

 

Garant programu: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí