Bakalářský studijní program (titul Bc.), 3 roky studia, výběr ze 2 specializací

 

Cílem studia je, aby se absolventi stali odborníky na současně používané postupy a metody chovu zvířat a zároveň, aby měli povědomí o nových vědeckých poznatcích. Studijní program Zootechnika (ZOO) je koncipován tak, aby odrážel současný moderní trend přístupu ke zvířatům, požadavkům na jejich produkční a reprodukční ukazatele a modernizaci technologických systémů jejich chovu.

 

 • Specializace Zootechnika
  • Absolventi specializace získají biologické, technické, technologické a ekonomické znalosti o chovu hlavních druhů hospodářských zvířat a využití jejich produkčního a mimoprodukčního potenciálu k úspěšnému řízení podniku. Budou schopni rozhodovat o organizaci stád zvířat, dovedou aplikovat poznatky o plemenářské práci, technologiích atechnikách chovu a výživě zvířat do chovatelské praxe. Na základě etologických, zoohygienických a veterinárních poznatků budou schopni chovat zdravá a vitální zvířata, jež budou využitelná k produkci bezpečných potravin.

    

   Absolventi specializace se stanou odborníky především pro střední management podniků orientovaných na chov skotu, prasat a drůbeže. Získané znalosti využijí ve výživářských aplemenářských podnicích, výzkumných ústavech, státní správě či obchodní činnosti.

    

   Absolventi specializace získají:

   • schopnost využívat znalosti o chovu skotu, prasat, drůbeže k produkčním účelům,
   • schopnost organizovat a řídit chov zvířat,
   • schopnost vhodně sestavovat krmné dávky pro jednotlivé druhy zvířat, věkové kategorie,
   • schopnost určit potřeby zvířat, zajistit optimální životní podmínky,
   • dovednost aplikovat zoohygienické zásady,
   • dovednost využít mimoprodukční potenciál chovu zvířat,
   • schopnost využívat informačních technologií a systémů k řízení stád zvířat.

    

   Relevantní charakteristické profese

   • Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu
   • Zoologický asistent

    

   Profilové předměty specializace Zootechnika

   Chov skotu, Chov prasat, Chov drůbeže, Inseminace a embryotransfer, Kynologie, Pícninářství, Rybářské hospodaření, Technika krmení hospodářských zvířat, Základy veterinární medicíny, Zemědělské stavby, Agroturistika, Etologie a welfare hospodářských zvířat.

 • Specializace Rybářství
  • Absolventi specializace se stanou odborníky na vodní ekosystémy, jejich společenstva,

   potravní vztahy a udržitelné rybářské využití. Budou aplikovat do provozních podmínek poznatky o chovu ryb, jejich výživě a veterinární problematice. Budou schopni vykonávat rybářské hospodaření ve volných vodách a budou obeznámeni správním rámcem výkonu rybářského práva. Absolventi budou mít praktické zkušenosti s odběry azpracováním vzorků vody, s dokumentací havarijních situací, budou schopni determinace základních druhů bezobratlých živočichů asladkovodních ryb. Absolvent specializace Rybářství dosáhne stupně odbornosti vyžadované platnou legislativou pro výkon funkce rybářského hospodáře arybářské stráže. Absolventi specializace najdou uplatnění ve středním managementu rybářských zařízení orientovaných na produkci sladkovodních ryb, ve státní správě či ve výzkumných ústavech, v rybochovných zařízeních, vpodnicích zabývajících se vodohospodářskou problematikou.

    

   Absolventi specializace získají:

   • schopnost využívat znalosti o chovu ryb k produkčním účelům
   • dovednost udržet vhodné vodní prostředí
   • dovednost odběru a zpracování hydrobiologických vzorků
   • schopnost základní determinace vodních organismů
   • schopnost využívat informačních technologií a systémů
   • schopnost orientace v právním prostředí

    

   Relevantní charakteristické profese

   • Samostatný rybářský technik
   • Zoologický asistent

    

   Profilové předměty specializace Rybářství

   Biologie ryb, Ekologie vodního prostředí, Hospodaření na rybářských revírech, Inseminace a embryotransfer, Odběr a zpracování hydrobiologických vzorků, Odborný bakalářský seminář ZOO III, Ochrana vod, Speciální zootechnika, Sportovní rybolov, Základy determinace vodních organismů, Základy hydrochemie, Základy chovu ryb, Základy veterinární medicíny.

 

Absolventi programu Zootechnika se mohou uplatnit v zařízeních pro chov a držení zvířat (zemědělské podniky, rybářské zařízení, útulky, záchranné stanice, zoologické zahrady), v dozorčí a kontrolní činnosti (Česká plemenářská inspekce, Státní veterinární správa, Státní zemědělský a intervenční fond, Referáty životního prostředí, Hygienické stanice), v plemenářských podnicích, v podnicích zabývajících se vodohospodářskou problematikou, v poradenské činnosti ohledně výživy zvířat, dodržování podmínek welfare apod.

 

Garant programu: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.

 

 • Předměty společné pro všechny specializace povinné a povinně volitelné
  • Anatomie a histologie zvířat ZOO
  • Bakalářský seminář ZOO I
  • Bakalářský seminář ZOO II
  • Biochemie ZOO
  • Fyziologie zvířat ZOO
  • Genetika ZOO
  • Marketing
  • Matematika
  • Mechanizace živočišné výroby
  • Obecná chemie
  • Obecná chemie - seminář
  • Obecná zootechnika ZOO
  • Odborný jazyk ZOO
  • Ochrana životního prostředí
  • Pěstování krmných plodin
  • Podniková ekonomika
  • Praxe bakalářská
  • Reprodukce hospodářských zvířat ZOO
  • Statistické zpracování dat
  • Světový jazyk
  • Výživa zvířat a nauka o krmivech
  • Zemědělská mikrobiologie ZOO
  • Zemědělský a experimentální software
  • Zoohygiena a prevence chorob
  • Zoologie

 

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

 • Zootechnika – předmět povinný vycházející ze společného základu programu Zootechnika
 • 1 předmět povinně volitelný pro specializaci
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí