Bakalářský studijní program (titul Bc.), 3 roky studia, výběr ze 2 specializací

 

Cílem studijního programu je připravovat odborníky pro řízení malých a středních zemědělských podniků. Absolventi budou kvalifikovanými odborníky pro výkon činností spojených s obchodováním produktů zemědělské prvovýroby. Získané znalosti z oblasti zemědělských biotechnologií a základních ekonomických disciplín umožní jejich uplatnění ve výzkumných ústavech. Studijní program připravuje absolventy s ohledem na současné i budoucí požadavky vycházející z národních, mezinárodních a globálních strategických cílů v oblasti společné zemědělské politiky, jejichž znalost je významná nejenom pro uplatnění v komerční sféře, ale rovněž ve státní správě.

 

 • Specializace Zemědělské inženýrství
  • Cílem studia je prohloubit poznání společného základu studijního programu v oblasti pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat, tak aby absolventi byli schopni koordinovat činnost v rámci rostlinné a živočišné výroby v malých a středních zemědělských podnicích. Absolventi jsou připravování typicky pro pozici zemědělského poradce v podnicích s vazbou na zemědělskou prvovýrobu.

    

   Absolvent specializace disponuje komplexem znalostí, kompetencí a dovedností:

   • orientace v procesech ovlivňující výrobu a zpracování zemědělských produktů
   • dovednosti spočívající ve využití produkčního a mimoprodukčního potenciálu zvířat a rostlin pro úspěšné podnikání
   • schopnost využívat široké znalosti z oblasti pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat
   • schopnost analýzy výrobních procesů v zemědělském podniku
   • schopnost implementovat trvale udržitelný rozvoj do hospodaření zemědělských podniků
   • schopnost uplatnit a posoudit zásady správné zemědělské praxe při hospodaření zemědělských podniků
   • dovednosti týkající se využívání informačních nástrojů v oblasti zemědělství
   • schopnost využívat mezioborový přístup k rozhodování na úrovni středního managementu

    

   Profilové předměty specializace Zemědělské inženýrství

   Agrometeorologie, Anorganická chemie, Ekologie, Chov prasat a drůbeže, Chov přežvýkavců, Inseminace a embryotransfer, Konzervace krmiv, Mechanizace zemědělství, Organická chemie, Osivo a sadba Pěstování a kvalita rostlin, Reprodukce hospodářských zvířat, Speciální produkce rostlinná, Trávníkářství, Základy půdoznalství a mikrobiologie, Zemědělská botanika, Zemědělská zoologie.

 • Specializace Agrobyznys
  • Cílem studia je prohloubit poznání společného základu studijního programu v oblasti ekonomických disciplín a rámce společné zemědělské politiky. Absolventi se znalostmi zákonitostí zemědělské a potravinářské produkce budou schopni provádět kvalifikovaná ekonomicko-manažerská rozhodnutí, reagující na aktuální změny tržního prostředí. Absolventi jsou připravování typicky pro pozice ekonoma v podnicích agropotravinářského komplexu, ale i všech doplňkových a navazujících odvětví. Zároveň absolventi získají potřebné znalosti a dovednosti pro samostatné podnikání nebo činnosti ekonomických poradců voblasti zemědělství či činnosti ve státní správě.

    

   Absolvent specializace disponuje komplexem znalostí, kompetencí a dovedností:

   • komplexní znalost agrobiologických limitů zemědělské a potravinářské produkce,
   • schopnost identifikace technicko-technologických vazeb s ekonomickými prvky v rámci rozhodování,
   • schopnost analýz podnikatelského prostředí agrobyznysu na regionální a národní úrovni,
   • orientace v právním prostředí, zejména z hlediska potřeb podnikatelských a manažerských,
   • dovednost identifikovat a aktivně využívat vhodné informační zdroje v rámci agrobyznysu,
   • schopnost využití mezioborových přístupů k rozhodování na úrovni středního managementu,
   • schopnost uplatnění regionálních a environmentálních politik v podnikových strategiích.

    

   Profilové předměty specializace Agrobyznys

   Agroekologie, Agrometeorologie, Ekonomika a politika evropského agrárního sektoru, Finanční produkty aslužby, Marketing v podnikatelské činnosti, Matematika, Obchod s technikou, Odvětvová ekonomika, Osivo a sadba, Právo, Produkce rostlin, Produkce zvířat, Reprodukce hospodářských zvířat, Účetní a daňová propedeutika.

    

   Relevantní charakteristické profese pro specializace Zemědělské inženýrství a Agrobyznys:

   • Zemědělský poradce
   • Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce
   • Samostatný technik v krmivářství
   • Manažer nákupu velkoobchodu
   • Manažer odbytu velkoobchodu
   • Manažer velkoobchodního skladu
   • Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region

    

   +K – specializace Zemědělské inženýrství je vyučována v denní i kombinované formě studia

 • Studijní obor Všeobecné zemědělství - studium v kombinované formě
  • Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné výroby a mechanizace. V průběhu studia se posluchači seznámí s komplexní problematikou zemědělské prvovýroby, řízením podniku a finalizací živočišných a rostlinných produktů. Opomenut není ani komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií zajistit trvale udržitelný rozvoj zemědělství. Po úspěšném ukončení studia mají absolventi možnost širšího uplatnění a mohou se prosadit nejenom v regionech, ale také v národní a mezinárodní sféře.

    

   Uplatnění absolventa:

   Rodinné farmy, management zemědělských společností a družstev, obchodní společnosti, šlechtitelské stanice, výzkumné ústavy, státní správa, komunální služby.

    

   Profilové předměty oboru:

   Půdoznalství, Agrochemie a výživa rostlin, Zemědělská mikrobiologie, Bioklimatologie, Mechanizace, Obecná produkce rostlinná, Obecná zootechnika, Genetika, Reprodukce hospodářských zvířat, Výživa a krmení hospodářských zvířat, Zoohygiena a prevence chorob, Zpracování zemědělských produktů, Chov hospodářských zvířat, Ochrana rostlin, Pěstování rostlin, Pícninářství, Světový jazyk, Podniková ekonomika.

 

Absolventi najdou uplatnění v oblasti zemědělského poradenství ve vztahu k rodinným farmám a zemědělských podniků, v managementu větších zemědělských společností a družstev, v obchodních společnostech, ve šlechtitelských, výzkumných ústavech, ve státní správě (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, odbory Ministerstva zemědělství). Absolventi nachází uplatnění nejenom na trhu práce v České republice, ale v celoevropském hospodářském prostoru.

 

Garant programu: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

 

 • Předměty společné pro všechny specializace povinné a povinně volitelné
  • Agrochemie a výživa rostlin
  • Alternativní chovy hospodářských zvířat
  • Aplikace výpočetní techniky v zemědělství
  • Bakalářský seminář I, II
  • Biologické základy rostlinné výroby
  • Biologické základy živočišné výroby
  • Doprava a mobilní energetické prostředky
  • Komodity agrárního trhu
  • Obecná produkce rostlinná
  • Obecná zootechnika
  • Odborný jazyk
  • Ochrana rostlin
  • Ochrana životního prostředí
  • Pěstování léčivých, kořenových a aromatických rostlin
  • Pícninářství a výroba krmiv
  • Podniková ekonomika
  • Praxe bakalářská
  • Technika a stavby pro zemědělství
  • Úvod do ekonomiky agrárního sektoru
  • Zoohygiena a prevence chorob
  • Zpracování zemědělských produktů

 

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

 • Zemědělská produkce – předmět povinný vycházející ze společného základu programu Zemědělské inženýrství
 • 1 předmět povinně volitelný pro specializaci
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí