Bakalářský studijní program (titul Bc.), 3 roky studia

 

Cílem studia je příprava odborníků pro obor zpracování a hodnocení jakosti potravin a pro příbuzné profesní obory. Studijní program připravuje studenty pro výkon odborných a řídících funkcí na úrovni operativního a středního podnikového managementu. Studium je zaměřeno na teoretické základy předmětů všeobecného zaměření (chemie, biologie, matematika, fyzika aj.) a rozvoj obecných oborových znalostí a dovedností všech potravinářských technologií, které mají svůj základ v zemědělské produkci. Nedílnou součástí studia je mikrobiologie, návazně hygiena potravin a potravinářská legislativa.

 

Důraz je kladen také na:

 • znalosti chemie potravin, konzervace potravin a potravinářské mikrobiologie
 • teoretické i praktické znalosti chemického složení potravinářských surovin a metod stanovení kvality surovin a potravin
 • samostatnou aplikaci znalostí v potravinářské technologické praxi
 • laboratorní techniky využívané při analýze surovin, meziproduktů a hotových výrobků
 • znalosti technologických zařízení v současnosti využívaných v technologii potravin
 • zodpovědnost za hygienické a technologické parametry jakosti potravin a surovin
 • schopnosti vyhodnotit možnou přítomnost pro zdraví rizikových nebo škodlivých látek v potravinách
 • znalost základních právních norem používaných v potravinářství v ČR a EU

 

 • Více informací k programu
  • Absolvent programu Technologie potravin umí samostatně řídit technické a odborné činnosti, chápe struktury organických látek jako podstaty přírodních látek, dokáže využívat a zpracovávat informace, je schopen samostatně řešit problémy, aplikovat znalosti v praxi a je schopen organizace, plánování a rozhodování. Uplatnění nalezne v oboru technologie výroby potravin a zpracování zemědělských a potravinářských surovin, především na úrovni středního a vyššího managementu, dále v samostatném podnikání v produkci a distribuci potravin a potravinářských zemědělských surovin, nebo ve zpracovatelských podnicích – jako vedoucí výroby potravin; technolog potravinář; specializovaný laborant; nákupčí potravin a surovin; vedoucí prodeje potravin nebo oddělení supermarketu, skladování potravin, balení a distribuce; dispečer dopravy surovin a potravin; vedoucí evidence a řízení zásob včetně organizační a administrativní činnosti, plánování potravinářské výroby; střední a vyšší management výrobců potravin, zemědělské produkce potravinářských surovin; pracovník v poradenské sféře a také v státní sféře u kontrolních institucí z oblasti potravinářství i zemědělství (SZPI, SVS, SZIF).
  • Relevantní charakteristické profese

   • Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství
   • Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství
   • Samostatný technik pro řízení výroby v potravinářství
   • Samostatný technolog v potravinářství
 • Předměty povinné a povinně volitelné
  • Anatomie a fyziologie rostlin
   Aplikace výpočetní techniky v zemědělství
   Bakalářský seminář Technologie potravin (TP) I, II
   Biochemie TP
   Fyzika
   Chemie anorganická a analytická TP
   Chemie anorganická a analytická TP - seminář
   Chemie organická TP
   Chemie organická TP - seminář
   Chemie potravin
   Chov hospodářských zvířat TP
   Konzervace potravin
   Koření a byliny v potravinářských technologiích
   Matematika
   Morfologie a fyziologie hospodářských zvířat
   Obecná hygiena potravin
   Odborný jazyk TP
   Pěstování a výživa rostlin
   Pěstování ovoce a zeleniny
   Podniková ekonomika
   Potravinářská legislativa
   Praxe bakalářská
   Produkce a zpracování ryb
   Technologie cereálií
   Technologie drůbežářského průmyslu
   Technologie kvasného průmyslu
   Technologie masa
   Technologie minoritních živočišných produktů
   Technologie mléka
   Technologie mlékárenského průmyslu
   Technologie sacharidů
   Technologie tuků
   Technologie výroby sýrů
   Včelí produkty
   Vinařství
   Základy potravinářské mikrobiologie
   Základy senzorické analýzy
  • Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

   • 1 předmět povinný – Technologie potravin
   • 1 předmět povinně volitelný – Hygiena a legislativa potravin / Chemie potravin / Mikrobiologie a údržnost potravin
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí