Bakalářský studijní program (titul Bc.), 3 roky studia

 

Studijní program zahrnuje především aplikované předměty pokrývající hlavní činnosti v zemědělské praxi, naopak základní teoretické předměty jsou omezeny. V rámci studia se studenti seznámí s moderními způsoby pěstování plodin, které vedou k dosažení rentabilní produkce při zachování úrodnosti půdy. Naučí se vybrat vhodné odrůdy, hnojiva, budou schopni poznat hlavní polní plevele, choroby a škůdce polních plodin a seznámí se s možnostmi jejich regulace. v oblasti živočišné produkce je pozornost věnována především chovu a výživě hospodářských zvířat, ale také znalostem zásad zooveterinární péče. Důraz je kladen rovněž na kvalitu, jakost a zdravotní nezávadnost rostlinných a živočišných produktů. Studenti získají znalosti o mechanizačních prostředcích používaných v rostlinné a živočišné výrobě. Budou schopni vést povinnou evidenci hospodaření s využitím různých softwarových aplikací, naučí se hospodařit v souladu s platnou legislativou a získají praktické informace, jak využívat dotačních podpor pro podnikání v zemědělství. Významnou součástí studia je praxe na Školním zemědělském podniku v Žabčicích a ve špičkových zemědělských podnicích, během které si studenti osvojí dovednosti ve všech výše uvedených oblastech.

 

 • Více informací k programu
   • Zajímalo by Vás, jak úspěšně pěstovat plodiny či chovat hospodářská zvířata?
   • Plánujete vést rodinnou farmu či máte zájem pracovat v zemědělském podniku?
   • Je pro Vás prioritou, kromě produkce zdravých potravin, také ochrana půdy a péče o krajinu?
  •  Pokud jste alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli ano, potom je pro Vás správnou volbou Profesní zemědělství. Jedná se o NOVÝ studijní program, v němž Vás naučíme efektivně hospodařit na zemědělské půdě moderním způsobem. Po úspěšném ukončení tříletého bakalářského studia budou absolventi připraveni vést soukromé farmy se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu. Uplatnění najdou také jako provozní agronomové a zootechnici ve středních i velkých zemědělských podnicích. Nový profesně zaměřený studijní program naplňuje současné požadavky zemědělské prvovýroby, ve které dochází ke generační obměně. Zároveň se mění klima, legislativní pravidla a dotační politika státu a do praxe jsou zaváděny nové informační technologie. Všechny tyto oblasti jsou součástí studia a budou propojeny s biologickými základy tohoto oboru. Zemědělství je perspektivní obor, který do budoucna nabude na významu. Proto chceme vychovávat zodpovědné hospodáře, kteří budou produkovat kvalitní potraviny a zároveň správně pečovat o krajinu.
 • Předměty povinné a povinně volitelné
  • Agroturistika
   Anatomie a fyziologie zvířat
   Aplikovaná agrometeorologie
   Botanika a fyziologie rostlin
   Choroby a škůdci zahradních plodin a jejich regulace
   Choroby polních plodin a jejich regulace
   Chov koní
   Chov prasat, vodní a hrabavé drůbeže
   Chov skotu, ovcí a koz
   Inseminace hospodářských zvářat
   Krmení hospodářských zvířat
   Kvalita a zpracování rostlinných produktů
   Management zdraví hospodářských zvířat
   Obecná zootechnika a reprodukce
   Pěstování léčivých, kořenových a aromatických rostlin
   Pěstování obilnin a luskovin
   Pěstování olejnin a okopanin
   Pícninářství
   Plevele a jejich regulace
   Podniková ekonomika
   Praktické semenářství
   Produkční systémy v chovech hospodářských zvířat
   Protierozní opatření na zemědělské půdě
   Provoz techniky v rostlinné výrobě
   Provoz techniky v živočišné výrobě
   Provozní praxe
   Systémy hospodaření na půdě
   Škůdci polních plodin a jejich regulace
   Technologie potravin živočišného původu
   Travní porosty
   Včelařství
   Veterinární péče
   Výuková praxe - blok AGRO 1, 2
   Výuková praxe - blok OCHRANA
   Výuková praxe - blok ZOO 1, 2
   Výživa a hnojení plodin
   Základní agrotechnika
   Zelinářství a ovocnictví
   Zemědělské dotace a evidence
   Zemědělské půdoznalství a mikrobiologie
   Zoohygiena
  • Státní závěrečná zkouška – Obhajoba projektu „Analýza systémů hospodaření na farmě“, ústní zkouška ze 2 předmětů:

   • Rostlinná produkce
   • Živočišná produkce
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí