Bakalářský studijní program (titul Bc.), 3 roky studia, výběr ze 2 specializací

 

Cílem studia v programu Fytotechnika (FYTO) je připravit absolventy na řešení celé škály problematik v rostlinné prvovýrobě a službách. Studium je proto orientováno na přípravu absolventa, který je schopen řídit a usměrňovat pracovní postupy při pěstování kulturních rostlin v podnikové sféře. Skladba studijního plánu umožňuje uplatnění také ve státní správě, výzkumných institucích nebo profesních a zájmových organizacích. Hlavním obsahem studia je pochopení podstaty přírodních procesů s ohledem na trvale udržitelné hospodaření v krajině a současnou produkci bezpečných potravinových a krmivových zdrojů. Absolventi tohoto studijního programu jsou schopni mezioborového chápání souvislostí a odpovídajícími praktickými zkušenostmi jsou připraveni pro výkon řídících, provozních, technických, obchodních a administrativních činností. Mohou se realizovat také jako samostatní podnikatelé nebo odborní poradci.

 

 • Specializace Fytotechnika
  • Absolvent specializace Fytotechnika bude mít komplexní přehled o přírodních půdně-klimatických faktorech limitujících rostlinnou produkci, opotřebných vstupech při pěstování kulturních rostlin (osivech, hnojivech, prostředcích na ochranu rostlin), požadavcích jednotlivých zemědělských plodin, a tím i specifikách jejich technologií pěstování, směřujících k získání dostatečného množství rostlinných produktů požadované kvality.

    

   Absolvent specializace Fytotechnika:

   • získá základní znalosti z oblasti biologie rostlin
   • nabude biologické, technické, ekologické a ekonomické dovednosti nezbytné pro praktické uplatnění moderních technologií pěstování zemědělských plodin
   • bude schopen vybrat vhodná osiva a sadbu, hnojiva a prostředky na ochranu rostlin pro pěstování jednotlivých druhů a odrůd kulturních plodin pro specifické využití produkce
   • bude schopen analyzovat a racionálně usměrňovat procesy ovlivňující růst a vývoj rostlin, jakož i tvorbu výnosu, za účelem dosažení kvalitní a rentabilní produkce
   • bude kompetentní k výběru mobilních energetických prostředků a další techniky potřebné k zajištění technologií pěstování a sklizně jednotlivých plodin
   • získá rozhodovací kompetence pro různé způsoby hospodaření na půdě v rámci agroekosystému při respektování požadavků na trvale udržitelné hospodaření
   • bude kompetentní pro řešení problémů spojených s ošetřením, skladováním a využitím rostlinných produktů (potravinářské, krmivářské, resp. technické)
   • získá profesní dovednosti ve využívání výpočetní techniky a informačních systémů k zefektivnění činností středního a vyššího managementu

    

   Uplatnění absolventů je zejména v prvovýrobě pro řízení úseků pěstování rostlin a navazujících provozech, např. v zemědělském zásobování a nákupu nebo ve službách pro zemědělství, kde se uplatní na pozicích středního managementu. Uplatnění najdou absolventi programu také ve zpracovatelské sféře, zkušebnictví, výrobě a distribuci osiva, sadby, agrochemikálií a techniky nebo v profesních a zájmových organizacích, pojišťovnictví, poradenství, místní samosprávě i státní správě, kontrolních a inspekčních institucích.

    

   Relevantní charakteristické profese

   • Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu

    

   Profilové předměty specializace Fytotechnika

   Půdoznalství, Agrochemie a výživa rostlin, Genetika, Herbologie, Fytopatologie, Entomologie, Mechanizace rostlinné výroby.
 • Specializace Rostlinolékařství
  • Absolvent specializace Rostlinolékařství bude vybaven znalostmi ze všech hlavních oblastí péče o zdraví zemědělských plodin. Bude obeznámen se spektrem hospodářsky závažných a potenciálně nebezpečných původců chorob, škůdců, plevelů aabionóz u hlavních polních a zahradních plodina s jejich znaky, vlastnostmi, jakož i se způsoby, jimiž ovlivňují výnos a kvalitu produktů a jejich životnost. Absolvent bude schopen provádět determinaci původců chorob, škůdců a plevelů moderními diagnostickými metodami, bude schopen rozhodovat oúčelném a efektivním použití metod integrované ochrany rostlin a posuzovat problematiku zdraví rostlin z pohledu jejich vlivu na zdraví zvířat a lidí.

    

   Absolvent specializace Rostlinolékařství:

   • bude schopen provádět diagnostiku a determinaci patogenů, škůdců, plevelů a abionóz, včetně laboratorních metod
   • bude umět posoudit význam škodlivých organismů při pěstování hlavních polních a zahradních plodin
   • bude schopen využívat metody integrované ochrany vůči patogenům, škůdcům a plevelům

    

   Díky získanému ucelenému souboru znalostí a praktických dovedností mají absolventi uplatnění zejména ve státní správě, institucích a zemědělských podnicích a službách, v podnicích zabývajících se vývojem a distribucí přípravků na ochranu rostlin.

    

   Relevantní charakteristické profese

   • Zemědělský poradce pro ochranu rostlin.

    

   Profilové předměty specializace Rostlinolékařství

   Obecná fytopatologie, Rostlinolékařská entomologie, Choroby polních plodin, Škůdci polních plodin, Diagnostické metody, Ochrana zahradních plodin, Abionózy, Fytofarmacie a aplikační technika, Ochrana životního prostředí v rostlinolékařství.

 

Garant programu: doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

 

 • Předměty společné pro všechny specializace povinné a povinně volitelné
  • Agroekologie
  • Agrochemie a výživa rostlin
  • Agrometeorologie
  • Anorganická chemie
  • Aplikace výpočetní techniky v zemědělství
  • Bakalářský seminář FYTO I, II
  • Biologie rostlin
  • Genetika FYTO
  • Herbologie
  • Chov a výživa hospodářských zvířat
  • Kvalita a zpracování rostlinných produktů
  • Mechanizace rostlinné výroby
  • Obecná produkce rostlinná
  • Odborný jazyk FYTO
  • Odrůdy, osivo a sadba
  • Organická chemie
  • Pěstování okopanin a speciálních plodin
  • Pěstování technických plodin
  • Pěstování zrnin
  • Pícninářství
  • Podniková ekonomika
  • Praxe bakalářská
  • Půdoznalství FYTO
  • Zelinářství a ovocnictví
  • Zemědělské dotace a evidence

 

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

 • Rostlinná produkce – předmět povinný vycházející ze společného základu programu Fytotechnika
 • 1 předmět povinný
  • pro specializaci Fytotechnika – Výživa rostlin
  • pro specializaci Rostlinolékařství – Ochrana polních a zahradních plodin
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí