Bakalářský studijní program (titul Bc.), 3 roky studia, výběr ze 4 specializací

 

Cílem studia je připravit odborníky vybavené souborem teoretických znalostí technicko-technologického směru, kteří je umějí aplikovat do provozní praxe na úrovni středního managementu v podnicích využívajících mobilní i stacionární techniku, služby v oblasti techniky, opravárenství a diagnostiku komplexních technických systémů a linek pro oblast agrosektoru. Jedním z cílů je rozvíjet u studentů schopnost aplikace dovedností směřujících k analýze problému, nalezení efektivního způsobu řešení technicko-technologických problémů se znalostí agro-environmentálních limitů.

 

 • Specializace Provoz techniky
  • se zaměřuje na mobilní technické prostředky a systémy v zemědělské výrobě a související dopravně-manipulační operace. Zejména na optimalizaci energetické efektivity studovaných technických systémů v rámci jejich provozního nasazení. Absolvent má znalost efektivních způsobů nasazení vozidel v dopravních řetězcích, systémů pohonů vozidel azemědělských strojů a zná principy diagnostických aúdržbových zásahů včetně organizace opravárenských provozů. Absolvent dovede diagnostikovat moderními metodami provozní parametry vozidel a je schopen navrhovat optimální způsoby údržby a oprav vozidel isložitých technologických celků.

    

   Relevantní charakteristické profese

   • Zemědělský specialista mechanizátor
   • Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu
   • Servisní technik

    

   Profilové předměty specializace Provoz techniky

   Hydraulické a pneumatické systémy, Koroze a ochrana proti korozi, Management a marketing, Mobilní energetické prostředky, Motorová vozidla, Paliva a maziva, Projektování servisních provozů, Spalovací motory, Technická diagnostika, Technika pro zpracování zemědělských produktů.
 • Specializace Odpadové hospodářství
  • rozvíjí u studentů přehled v oblasti zpracování odpadů a souvisejících právních předpisů nutných pro práci v oboru odpadového hospodářství (OH). Akcentovány jsou základní biologické předměty snávazností na aplikaci biotechnologií v praxi. Absolvent prokazuje znalosti: biologické a biochemické podmíněnosti jevů v oblasti odpadového hospodářství azemědělské produkce, specifických legislativních předpisů v odpadovém hospodářství, technologických linek třídění a zpracování odpadů včetně jejich využití jako druhotných surovin a zdrojů energií

    

   Relevantní charakteristické profese

   • Technik ekolog
   • Odpadový hospodář

    

   Profilové předměty specializace Odpadové hospodářství

   Biochemie OH, Biologické zpracování odpadů, Mikrobiologie AT, Odpady ze zemědělství a potravinářství, Právní předpisy v OH, Stavby pro výrobu a skladování, Technika pro zpracování odpadů.

 • Specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení
  • se zaměřuje na problematiku koncepce, technického řešení, správy a údržby zemědělských staveb a technologických zařízení. Cílem studia je prohloubení znalostí a dovedností nutných pro návrh optimální koncepce a technického řešení stavebních objektů zemědělských staveb a jejich efektivní technickou správu a údržbu. Absolvent disponuje znalostmi z konstrukce staveb technologického charakteru pro využívání přírodních zdrojů a odpadů, je schopen analýzy dat ze systémů řízení budov včetně návrhů případných nápravných opatření.

    

   Relevantní charakteristické profese

   • Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu
   • Stavební technik projektant
   • Správce majetku a budov

    

   Profilové předměty specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení

   Geodézie AT, Hydromeliorace, Metodologie oceňování nemovitého majetku, Projektování servisních provozů, Stavby pro výrobu a skladování, Stroje a stavby pro krmivářství, Technická zařízení budov, Technika pro zpracování odpadů, Technika pro zpracování zemědělských produktů, Zemědělské stavby, Zemědělské účelové komunikace.

 • Specializace Technické znalectví a oceňování
  • se zaměřuje na hodnocení technického stavu a související technické hodnoty, stanovení ceny časové a ceny obvyklé zemědělské, lesnické, potravinářské, environmentální a dopravní techniky a technologických zařízení staveb. Zaměřuje se také na problematiku pojištění a likvidace pojistných událostí těchto movitých věcí. Absolventprojevuje znalosti metod oceňování movitého inemovitého majetku, dále také předpisů souvisejících se znaleckou činností, zejména v oblastech zemědělství, potravinářství, odpadového hospodářství aživotního prostředí. Dovede aplikovat nástroje pro jejich oceňování.

    

   Relevantní charakteristické profese

   • Samostatný technik likvidace pojistných událostí
   • Znalec v technických oborech včetně oceňování majetku

    

   Profilové předměty specializace Technické znalectví a oceňování

   Metodologie oceňování movitého majetku, Metodologie oceňování nemovitého majetku, Pojišťovnictví, Stavby pro výrobu a skladování, Technická zařízení budov, Vady a poruchy, Základy projektového řízení, Znalecké minimum.

 

Důraz je kladen na znalosti:

 • základních přírodovědných, technických a ekonomických disciplín úzce souvisejících s provozem techniky, stavbami a oceňováním majetku, zejména v oblastech zemědělství, potravinářství, odpadového hospodářství a životního prostředí
 • technických zařízení využívaných v zemědělské prvovýrobě, zpracovatelských technologiích zemědělských produktů včetně souvisejícího zpracování odpadů a péče o přírodní zdroje
 • zásad bezpečného a efektivního nasazení techniky, dopravních, manipulačních i technologických linek v procesech produkce a dalšího zpracování zemědělských produktů, dopravy, zpracování a materiálového nebo energetického využití druhotných surovin, odpadů a dalších přírodních zdrojů
 • aplikace právních, normativních a bezpečnostních předpisů
 • ekonomických principů úspěšného podnikání a řízení podniků
 • aplikace informačních technologií, metrologie a metod sběru a analýzy dat

 

Garant programu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

 

 • Předměty společné pro všechny specializace povinné a povinně volitelné
  • Aplikovaná statistika
  • Automatizace
  • Bakalářský seminář Aplikovaná technika (AT)
  • Bezpečnost práce a požární ochrana
  • Dopravní a manipulační prostředky
  • Ekonomické prostředí pro podnikání
  • Elektrotechnika
  • Energetika a přírodní zdroje
  • Fyzika
  • Informatika
  • Konstrukce strojů a zařízení
  • Matematika
  • Mechanika tekutin
  • Měřicí technika a instrumentace
  • Obecná chemie
  • Odborný jazyk AT
  • Podniková ekonomika
  • Pozemní a inženýrské stavby
  • Právo a legislativa pro technické obory
  • Praxe bakalářská
  • Technická mechanika
  • Technická normalizace
  • a metrologie
  • Technické kreslení
  • Technické materiály
  • Termomechanika
  • Údržba a opravy strojů
  • Výrobní technologie
  • Základy CAD
  • Zemědělská technika

 

Státní závěrečná zkouška - obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

 • Zemědělská technika - předmět vycházející ze společného základu
 • 1 předmět povinný pro specializaci
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí