Bakalářský studijní program (titul Bc.), 3 roky studia, výběr ze 3 specializací

 

Cílem studia je, aby absolventi získali komplexní povědomí o zemědělské krajině, vhodných zásazích a formách hospodaření, které respektují obecné principy udržitelnosti, a aby pochopili koncepci udržitelného rozvoje a jejího úzkého provázání s oblastí zemědělství a ochranou krajiny a životního prostředí jako celku. Studenti získají schopnosti komplexně posoudit hospodaření v krajině z hlediska vlivu na biodiverzitu a životní prostředí, rozpoznat a analyzovat běžné hospodářské postupy a opatření v zemědělské krajině a teoreticky i prakticky řešit problematiku půdní úrodnosti a posuzování bonity a ceny půdy. Jedním z cílů studia je, vybavit studenty znalostmi technických zařízení využívaných v zemědělské krajině a souvisejících s péčí o přírodní zdroje a základními znalostmi a dovednostmi z geodetických a projekčních prací.

 

 • Specializace Agroekologie
  • prohlubuje znalost základních vztahů, vazeb a procesů v zemědělské krajině. Absolvent bude schopen identifikovat problémy v zemědělské krajině a navrhovat nápravná opatření, předjímat dopady určitých opatření na vybrané ekosystémy, zejména na agroekosystém, zpracovávat koncepční návrhy opatření vedoucí ke zpomalení úbytku a ochraně biodiverzity v zemědělské krajině, posoudit ekologický význam jednotlivých druhů v produkčních ekosystémech, odborně odhadovat kvalitu prostředí dle druhového složení porostu, využít a aplikovat znalosti o volně žijících organismech při komplexní péči o krajinu se zvláštním zaměřením na agroekosystémy, organizovat a provádět krajinně-ekologický výzkum, orientovat se v základních krajinně-ekologických pojmech, environmentální legislativě a v procesu posuzování vlivů na životní prostředí s důrazem na agrosektor.
  • Relevantní charakteristické profese
   • Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu a živočišnou výrobu
   • Technik ekolog
   • Samostatný meteorolog
  • Profilové předměty specializace Agroekologie
   Bioklimatologie, Botanika, Dendrologie, Fytocenologie, Obecná chemie, Pokročilé aplikace v GIS, Synantropní vegetace, Veřejná správa, Zoologie.
 • Specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy
  • prohlubuje znalost procesu pozemkových úprav, organizace a způsobů ochrany zemědělského půdního fondu i půdy jako složky životního prostředí. Absolvent bude schopen pracovat s geodetickými přístroji, analyzovat prostorová data (GIS, ArcGIS), ovládat CAD software a software používaný při projektování pozemkových úprav (Pozem, Proland, Atlas), rýsovat podle technických zásad a norem, tvořit mapové výstupy na základě analytické asyntetické činnosti, vytvářet technické projekty jako výsledek zpracování vstupních údajů, orientovat se v základních legislativních normách upravujících proces pozemkových úprav a jejich realizaci, na základě znalostí o půdním prostředí aplikovat zákroky knápravným opatřením proti narušení kvality půdy, orientovat se v základních pedologických laboratorních postupech, použít základní profesní znalosti z oboru závlahy, odvodnění a terénní úpravy.

   Relevantní charakteristické profese
   • Samostatný kartograf
   • Samostatný geodet
   • Samostatný projektant vybraných vodních staveb

   Profilové předměty specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy
   Analýzy v prostředí GIS, Ekologie půd, Geodézie AE II, Klasifikace a ochrana půd, Malé vodní toky a revitalizace, Projektování pozemkových úprav I, II, Terénní úpravy, Zpřístupňování krajiny.
 • Specializace Voda v agroekosystému
  • prohlubuje znalost managementu vodního režimu krajiny a hydrologických poměrů s důrazem na zemědělsky využívanou půdu. Absolvent bude schopen zpracovat a vyhodnotit hydrologická data, posoudit aktuální stav povrchových vod, vyhodnotit jejich jakost anavrhnout nápravná opatření, zhodnotit ekologický stav vodních ekosystémů, řešit problematiku malých vodních toků, jejich úpravy a revitalizace, orientovat se v problematice ochrany vod, aplikovat vodohospodářskou legislativu v praxi, navrhnout vhodný způsob odvodnění zemědělských pozemků, projektovat závlahové systémy s ohledem na měnící se klimatické podmínky, navrhnout opatření ke zvýšení retence vody v krajině, projektovat rybníky a účelové nádrže v zemědělské krajině, posoudit rybářské hospodaření v souvislosti s udržitelným rozvojem.

   Relevantní charakteristické profese
   • Vodohospodářský samostatný technik správy povodí
   • Vodohospodářský samostatný technik
   • Samostatný projektant vybraných vodních staveb

   Profilové předměty specializace Voda v agroekosystému
   Analýzy v prostředí GIS, Bioklimatologie, Ekologie vodního prostředí, Hydropedologie, Malé vodní toky a revitalizace, Nástroje pro podporu projektování, Obecná chemie, Ochrana vod, Základy hydrochemie.

 

Důraz je kladen také na schopnosti:

 • zpracovat a vyhodnotit hydrologická, pedologická a klimatická data,
 • posoudit význam jednotlivých druhů organismů v přírodních i produkčních ekosystémech,
 • orientace v základních legislativních normách upravujících proces pozemkových úprav a jejich realizaci,
 • řešit problematiku malých vodních toků,
 • kvalifikovaně spolupracovat s odbornými službami a poradenským servisem v rámci provozovaných činností a zajistit tak profesní předpoklady pro výkon veřejné správy v agroenvironmentální oblasti.

 

Garant programu: doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.

 

 • Předměty společné pro všechny specializace povinné a povinně volitelné
  • Agrologie
  • Agrosystémy
  • Bakalářský seminář I, II
  • Ekologie
  • Environmentalistika
  • Geodézie
  • Geologie
  • Hydrologie
  • Hydromeliorace
  • Chov hospodářských zvířat
  • Management živin v agroekosystému
  • Matematika
  • Oběhové hospodářství
  • Odborný jazyk Agroekologie
  • Ochrana přírody a krajiny
  • Ochrana rostlin
  • Pěstování rostlin
  • Posuzování vlivů na životní prostředí v agrosektoru
  • Pozemkové úpravy
  • Praxe bakalářská
  • Protierozní ochrana půdy
  • Půdoznalství
  • Voda v krajině
  • Základy GIS (Geografický
  • informační systém)
  • Základy projektování
  • Zemědělská technika I

 

 Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

 • Agroekologie – předmět povinný vycházející ze společného základu programu Agroekologie
 • 1 předmět povinný pro specializaci
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí