Specializační studium

Nový, již sedmnáctý běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze 17.5.2021 je i nadále omezen provoz vysokých škol od dne 24.5.2021, nicméně účast na kurzech celoživotního vzdělávání je podle usnesení vlády č. 471 ze dne 17.5.2021 možná, a to za podmínek, že maximální počet účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení, a zároveň celkový počet osob, včetně zkoušejících apod., nesmí být vyšší než 50 ve vnitřních prostorech. Všechny osoby musí před vstupem prokázat PCR test (ne starší 7 dnů) nebo antigenní test (ne starší 72 hodin) nebo certifikát o očkování (2dávkové schéma: od aplikace 1. dávky musí uplynout nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2. dávka; od aplikace 1. dávky musí uplynout nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 2. dávka; 1dávkové schéma: od aplikace musí uplynout nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) nebo doklad o prodělaném onemocnění (od 1. pozitivního testu nesmí uplynout více než 180 dní). Mezi jednotlivými účastníky ponechat jedno neobsazené sedadlo.

 

Nový, sedmnáctý běh čtyřsemestrálního specializačního studia „Technické znalectví a likvidace pojistných událostí“, na Mendelově univerzitě v Brně, který měl být zahájen v pátek dne 23. října 2020bude zahájen v novém termínu, a to dne 2. července 2021. Toto studium je pořádáno v rámci celoživotního vysokoškolského vzdělávání.

Studium bude na závěr druhého ročníku ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

V náhradě za první semestr se přednášky uskuteční ve dnech 2. 7. 202116. 7.30. 7.10. 9.24. 9.8. 10.22. 10. a dne 15. 11. 2021,  na učebně Q.17, a to v době od 9.00 hodin do cca 15.00 hodin s přestávkami a přestávkou na oběd.

V náhradě za druhý semestr jsou potom přednášky plánovány na dny 9. 11. 20213. 12.17. 12., v roce 2022 potom ve dnech 7. 1. 2022.21. 1.4. 2.18. 2. a dne 4. 3. 2022.

Přihlášení účastníci specializačního studia jsou současně vždy týden před termínem informováni prostřednictvím e-mailu o termínu (připomenutí) a tématu přednášky. Podklady k přednáškám jsou vždy v týdnu kdy je přednáška ke stažení na Dokumentovém serveru Univerzitního informačního systému (UIS) Mendelovy univerzity v Brně.

Kvalitu specializačního studia zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).

Na výuce se potom podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.

Studium je čtyřsemestrální (červenec 2021 až listopad 2022).

Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Cena

 • 32 990,- Kč – základní cena studia za všechny 4 semestry celkem,
 • 30 490,- Kč – cena se slevou pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ,
 • 29 990,- Kč – cena se slevou pro členy a spolupracovníky ČKSLPU,
 • 25 990,- Kč  – cena se slevou pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol, kterým je současně na jejich žádost umožněna platba za studium ve splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru.

Jedná se o konečné ceny za celé studium a neobsahují DPH, pořadatel studia není plátcem DPH.

Podmínky přijetí ke studiu

 • ukončené nejméně středoškolské vzdělání,
 • zaplacení ceny studia,
 • volné místo ve studijní skupině.

Přihláška ke studiu je ke stažení ZDE.

Další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky podá:

       Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz

       Bc. Romana Jalůvková, tel.: 545 133 005, e-mail: romana.jaluvkova@mendelu.cz

Informace najdete rovněž na stránkách Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU)

 

Cílem studia je především komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce a/nebo odhadce v technickém oboru a/nebo pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Absolventi studia získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činností

 • Odhadců podle zákona o živnostenském podnikání v platném znění, pro obor oceňování majetku,  věci movité a nemovité, dle Přílohy č. 2, zákona o živnostenském podnikání je požadována odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 24  je mj.: vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění zákona č. 147/2001 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.
 • Likvidátorů pojistných událostí a/nebo expertů, pro posuzování škodných událostí, a to jako OSVČ (podnikající na základě koncesované živnosti Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí) nebo jako zaměstnanci expertní/poradenské společnosti nebo likvidátorů pojišťoven, případně i makléřských společností, kteří spolupracují s likvidátory pojišťoven nebo samostatnými likvidátory pojistných událostí a chtějí kvalifikovaně zastupovat klienty při uplatňování práva na plnění.
 • Znalců, jmenovaných podle od dne 1.1.2021 účinného zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a navazující vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti, které mění mimo jiné otázky přímého nároku na jmenování znalcem, prokazování odborné způsobilosti, existence pojištění profesní odpovědnosti aj.

Obsah studia

 • technické znalectví,
 • pojem a právní úprava znalecké činnosti,
 • prvotní znalecké úkony,
 • podíl znalce při zajištění důkazů,
 • znalecký posudek,
 • výpočty ve znaleckém posudku,
 • metody soudně znalecké analýzy,
 • aplikace předpisů v technickém znalectví,
 • názvosloví vad a poruch,
 • odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti,
 • řízení a kontrola znalecké činnosti,
 • praxe znalecké činnosti,
 • úvod do metodiky oceňování majetku,
 • oceňování movitého a nemovitého majetku,
 • úvod do oceňování podniků a nehmotného majetku,
 • znalecké stanovení výše majetkové újmy,
 • specifika likvidace pojistných událostí,
 • likvidace průmyslových škod,
 • likvidace škod z odpovědnosti, přerušení provozu, ze stavebně montážního pojištění,
 • strojní škody a škody na majetku obecně včetně zvláštních druhů škod,
 • likvidace škod na motorových vozidlech,
 • základy účetnictví z pohledu likvidace pojistných událostí
 • základy právního povědomí a smluvních vztahů,
 • odpovědnost z pohledu NOZ,
 • schopnosti a dovednosti znalce.

Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických a příbuzných jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

Likvidace pojistných událostí je, byla a bude perspektivním oborem činnosti. Náročnost této disciplíny samozřejmě vyžaduje širokou škálu znalostí a praktických zkušeností, které by měl každý likvidátor mít pro objektivní posouzení vzniklých škod. Likvidátor potřebuje mít pro ohodnocení škody nejen potřebné znalosti pojistné problematiky, pojistných smluv a všeobecných pojistných podmínek, ale také znalosti z oblasti technické a oceňovací (odhadcovské).

Pořadatel studia, odborný garant studia
Mendelova univerzita v Brně
Kariérní centrum
af.mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Mediálním partnerem vzdělávacích programů a kurzů je odborný server opojisteni.cz – Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí doporučuje sledování tohoto partnerského odborného webu opojisteni.cz , resp. webu na Slovensku opoisteni.sk

Partnerem pro další odborné vzdělávání v oblasti pojištění je i  E.G.I. , neboli Education Grow Insurance, vzdělávací agentura založená Evou Gmentovou.

AgroContact | s námi porostete