• Dokdy je možné podat přihlášku ke studiu ?
  • Přihlášky do Bc. i NMgr. je možné podávat do 31. března 2017 (včetně). Obálku s přihláškou a požadovanými dokumenty zasílejte nejlépe doporučeně, je možné odevzdat ji i osobně na studijním oddělení Agronomické fakulty.
 • Jak mohu podat přihlášku ?
  •  Přihláška se zpracovává elektronicky na adrese http://prihlaska.mendelu.cz, nelze ji zasílat na "oranžovém" tiskopise v papírové podobě. Vyplněnou e-přihlášku vytisknete, podepíšete, necháte potvrdit ve škole a spolu s dokladem o zaplacení zašlete na studijní oddělení. Pokud Vám přihlášku nebude potvrzovat SŠ, doložíte fotokopie vysvědčení (tyto nemusí být úředně ověřené). Maturitní vysvědčení se neposílá poštou, ale dokládá se až při zápisu do studia.

   Uchazeči hlásící se do NMgr. studia nevyplňují známky ze SŠ, musí si však v přihlášce vyplnit z jaké VŠ se hlásí.

   Upozornění:

   Aby se současným studentům Bc. studia na AF započítaly správně body za prospěch z Bc. do N-Mgr. studia, musí si uchazeč založit přihlášku jako stávající uživatel UIS a to v aplikaci Moje studium !!!

 • Kam mám zaslat přihlášku ?
  •  Přihlášky v obálce označené slovem "PŘIHLÁŠKA"  zasílejte nejlépe doporučeně na adresu :

   Agronomická fakulta MENDELU

   Studijní oddělení děkanátu

   Zemědělská 1

   613 00 Brno

    

   V případě, že byste chtěli přihlášku odevzdat osobně -- Studijní oddělení Agronomické fakulty se nachází v budově "C", v přízemí, na levé straně.

 • Kolik si lze podat přihlášek ?
  •  Na AF si můžete podat více než jednu přihlášku, platí ale, že na každý program si podáváte samostatnou přihlášku a za každou platíte samostatný poplatek. Systém vám vygeneruje pro každou přihlášku samostatný jedinečný variabilní symbol, na který zaplatíte příslušný poplatek.

   Je potřeba rozlišovat mezi "programem" a "oborem". Pokud je v rámci jednoho programu pouze jeden obor, platíte pouze jeden poplatek. Pokud si podáte přihlášky do více různých programů, platíte příslušný počet poplatků. Pokud se v rámci jednoho programu nabízí více oborů, můžete si v jedné přihlášce zvolit prioritu oborů a)  b)  c) a v tomto případě platíte také pouze jeden poplatek.

   1 přihláška = 1 program = 1 poplatek

 • Je nutné platit správní poplatek za přihlášku složenkou ?
  •  Ne, není to podmínkou, poplatek můžete uhradit i převodem z účtu či on-line kartou. Vždy je však potřeba k přihlášce doložit doklad o zaplacení -- buď ústřižek složenky (stačí fotokopie), nebo výpis z účtu, potvrzení z banky apod. Dokud nebude úhrada za př. řízení připsaná na náš účet a nespáruje se přes variabilní symbol s vaší přihláškou, nebude tato přihláška označená v systému jako kompletní a nebude zařazená do přijímacího řízení.

   Správní poplatek je splatný ke dni podání přihlášky. Uhrazený poplatek je nevratný.

 • Jak probíhají přijímací zkoušky ?
  •  Uchazeči o  bakalářské  studium nekonají písemné přijímací zkoušky.

   Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ  za posledního 3,5 roku. Známky jsou přepočítané na body, maximum je 100 bodů. O přijetí uchazeče k vysokoškolskému studiu rozhodne děkan na základě pořadí.

   Informace o přijímacích zkouškách pro zájemce o NMgr. studium si pečlivě prostudujte na www stránkách fakulty.

 • Jak se dozvím výsledky přijímacího řízení ?
 • Zohledňují se v přijímacím řízení výsledky různých soutěží, SOČ, certifikáty, jazykové zkoušky apod. ?
  •  Ne, nezohledňují, tyto skutečnosti pak můžete uvést v případě nepřijetí ke studiu v odvolání.

 • Co znamená prezenční a kombinovaná forma studia ?
  •  Prezenční studium = denní studium, Po-Pá dle individuálního rozvrhu

   Kombinované studium = tzv. dálkové studium (studium při zaměstnání). Výuka - přednášky, cvičení, konzultace - v této formě studia probíhají v pátek a v sobotu, zpravidla jedenkrát za 14 dní.

 • Požadujete k přihlášce potvrzení od lékaře ?
  •  Ne, Agronomická fakulta nepožaduje k přihlášce žádné potvrzení od lékaře.

 • Kdy se dokládá maturitní vysvědčení nebo bakalářský diplom ?
  • Uvedené doklady v žádném případě NEZASÍLEJTE  spolu s přihláškou, i když už je vlastníte. Budeme je po vás vyžadovat AŽ U ZÁPISU, kde je odevzdáte příslušné studijní referentce.
 • Je možné požádat o uznání předmětů z předchozích studií na VŠ ?
  • Ano, Studijní a zkušební řád tuto možnost připouští. O uznávání předmětů budete podrobně informováni studijní referentkou při zápise do studia.
 • Musím se zápisu do studia zúčastnit osobně ?
  •  Ano, zápis je povinný a musíte se ho zúčastnit osobně. Na www stránkách uvádíme termíny zápisů řádných i termín zápisu náhradního s dostatečným časovým předstihem. Je na vás, abyste při plánování svých aktivit s těmito termíny počítali.

 • Co mám dělat, když se nemůžu dostavit v den zápisu?
  • V případě, že se opravdu nemůžete k zápisu dostavit ze závažných důvodů v daném termínu (v červenci), musíte zaslat na studijní oddělení písemnou omluvu, ve které požádáte o možnost zápisu v náhradním termínu (v září).
 • Je možné vybrat si termín zápisu?
  •  Ne, zápis do studia se koná podle platného studijního řádu v termínech, které stanoví děkan. Studijní oddělení vám zašle pozvánku na konkrétní den a hodinu zápisu. Řádné zápisy probíhají obvykle v červenci, náhradní termín zápisů v září je určený uchazečům, kteří byli přijatí do studia po odvolání. Dále na tento termín zveme uchazeče, kteří byli z vážných důvodů omluveni z řádného termínu zápisu.

 • Co mám dělat, když nesložím úspěšně maturitní nebo bakalářskou zkoušku ?
  • V případě, že jste byli ke studiu přijatí, ale nevykonali jste úspěšně maturitní nebo bakalářskou zkoušku, nemůžete se dostavit k zápisu. "Oznámení o přijetí" tím pozbývá platnost, nebude vám vydáno "Rozhodnutí o přijetí" a nemůžete být zapsáni ke studiu.
 • Co mám dělat, když jsem nebyl/a ke studiu přijatý/á a o studium mám zájem ?
  •  V případě nepřijetí ke studiu si podejte písemné odvolání k děkanovi fakulty. O této možnosti jste informováni i v rozhodnutí o nepřijetí, které obdržíte písemně dopisem do vlastních rukou. Na www stránkách naleznete formulář odvolání.

 • Kdy probíhá odvolací řízení a kdy se dozvím jeho výsledek ?
  • Odvolací řízení u děkana AF probíhá obvykle v druhé polovině července. Je tedy zbytečné ptát se na výsledek dříve než koncem července.

   Výsledky přezkoumání budou zveřejněny na úřední desce děkanátu AF v budově C a na webových stránkách fakulty pod rodným číslem uchazeče. V případě, že děkan žádosti vyhoví a své rozhodnutí změní, bude písemné vyrozumění přijatým uchazečům zasláno dopisem do vlastních rukou nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí děkana fakulty, přijatí uchazeči zároveň obdrží pozvánku k zápisu do 1. ročníku. Zároveň se změní rozhodnutí i na www stránkách.

   V případě, že děkan žádosti nevyhoví, předá žádosti k přezkoumání rektorovi MENDELU. V tomto případě se nemění výsledek na www stránkách, neboť pořád zůstává v platnosti původní děkanovo rozhodnutí. Písemné rozhodnutí rektora bude uchazečům zasláno dopisem do vlastních rukou nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí rektora.

 • Jaké jsou možnosti ubytování a stravování ?
  • V případě přijetí obdržíte v dopise i informaci o možnosti ubytování na kolejích. Na těchto www stránkách se můžete kdykoliv informovat o nabízených možnostech http://www.skm.mendelu.cz/
AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět